lessons from 311

About Us

lessons from 311 รวบรวมข้อมูลการสื่อสารของญี่ปุ่น จากกรณีศึกษาแผ่นดินไหวภูมิภาคโทโฮคุปี 2011

 ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้และเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติอยู่เสมอ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่สนใจศึกษา โดยหวังสังคมไทยจะมีความเข้มแข็งในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นเดียวกัน

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งโครงการปริญญานิพนธ์ของภาควิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.รุจิรัตน์ อิชิกาว่า จาก School of Cultural and Creative Studies มหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin, รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ The Japan Foundation สำหรับข้อมูลและคำปรึกษามา ณ ที่นี้

เนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์เรียบเรียงมากจากหนังสือ ญี่ปุ่นอย่างที่เป็นลำดับที่ 10 การสื่อสารภัยพิบัติในญี่ปุ่น และบทความ “โบซะอิเคียวอิกุ”: การให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติใน ประเทศญี่ปุ่น โดย รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย